Služby

 • výkon činnosti autorizovaného architekta
 • prípravnej predprojektovej činnosti
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti
 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie
 • vykonávanie projektového manažmentu
 • grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela
 • poskytovanie architektonického poradenstva vlastníkom a investorom nehnuteľností – konzultačná činnosť
 • vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
 • štukatérske práce
 • dizajn a špecializovaná výroba z dreva
 • výroba špecializovaných stolárskych výrobkov
 • stavebné stolárstvo pre obnovu pamiatok
 • výroba historických okien a dverí
 • kópie historických stolárskych výrobkov
 • tesárske práce
 • maliarske práce, ľanové farby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • obnova pamiatok
 • kamenárske práce