Projekt EU/KKP

Spoločnosť Libela s.r.o. získala nenávratný finančný príspevok pre podporu a rozvoj jej kreatívneho potenciálu. Nižšie uvádzame podrobnosti.

Názov projektu: Drevo v obnove a oživovaní pamiatok
Kód projektu v ITMS2014+: 302031H806
Prijímateľ dotácie: Libela s.r.o.
Miesto realizácie projektu: Banská Štiavnica
Výzva – kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Výška NFP: 185 960,80 EUR
Časový harmonogram: 05/2022 – 03/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
Prioritná os: 302030 – 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
Schéma pomoci: schéma pomoci de minimis č. DM-6/2016
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kategórie regiónov: LDR – menej rozvinuté regióny
Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zriadenie profesionálneho ateliéru a pojazdnej dielne s osobitým zameraním na reštaurátorsko – stolárske, dizajnérske a tesárske práce potrebné pri obnove pamiatok. Prostredníctvom vybavenia doplniť komplexný balík služieb prieskum – návrh – realizácia. Osadiť tento koncept vo vhodných priestoroch a zabezpečiť mu vhodnú informovanosť. Ďalšou prioritou spomínaného cieľa je nákup a zabezpečenie potrebného technického vybavenia. Zahŕňať by malo predovšetkým stroje, náradie a pomôcky potrebné pri rôznorodých reštaurátorských, dizajnérskych stolárskych a tesárskych prácach, ktoré do budúcna zabezpečia napĺňanie určitého štandardu pri takýchto odborných činnostiach. Posledným hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre radu aktivít v oblasti propagácie stavebného dedičstva a jeho ochrany firmou Libela s.r.o. Prioritou je vypracovanie marketingovej štúdie, dizajn manuálu a webovej stránky.