Verejné obstarávanie

Spoločnosť Libela s.r.o. získala grant pre podporu a rozvoj jej kreatívneho potenciálu.
Názov projektu: Drevo v obnove a oživovaní pamiatok Kód projektu v ITMS2014+: 302031H806
Prijímateľ dotácie: Libela s.r.o. Miesto realizácie projektu: Banská Štiavnica

Na tomto mieste zverejňujeme informácií o verejnom obstarávaní hmotného a nehmotného majetku a služieb pre realizáciu projektu s názvom: Drevo v obnove a oživovaní pamiatok.

Zákazka s nízkou hodnotou – pripravované obstarávania (podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)
– Ručné náradie
– Strojové vybavenie a zariadenie dielne
– PC a foto
– Úprava priestoru pre dielňu/ateliér

Zákazka s nízkou hodnotou – realizované obstarávania (podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)